INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vážení přátelé,Společnosti


FRAME100R s.r.o. se sídlem na Františka Kadlece 1259/8, Praha 8, 180 00, IČO: 25079760
LOVE.FRAME s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČO: 27994635
first.FRAME s.r.o. se sídlem, Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČO: 02950057
(dále jen „správci“) jsou společnými správci osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné a aktuální po celou dobu zpracovávání.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů správci se, prosím, obraťte na společnost LOVE.FRAME s.r.o., která je kontaktní osobou ve věcech, týkajících se zpracování osobních údajů autorů, konkrétně na Davida Sadílka: sadilek@loveframe.cz.Proč tyto osobní údaje správci zpracovávají?

Správci zpracovávají osobní údaje bez souhlasu autora/spolupracovníka/dodavatele zejména z těchto důvodů:

a) uzavření smlouvy k poskytnutí služeb.

b) vedení databáze autorů/spolupracovníků/dodavatelů a jejich kontaktních údajů (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení, dispozic a transportů).

c) fakturace a vedení účetnictví.

d) vedení pohledávek vůči autorům/spolupracovníkům/dodavatelům.Co správce opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Správci jsou oprávněni/povinni zpracovávat osobní údaje, pokud:

a) je potřebují pro splnění jakékoliv smlouvy (přijetí závazné objednávky), kterou s kterýmkoli z nich autoři/spolupracovníci/dodavatelé uzavřeli; v případě, že autor/spolupracovník/dodavatel odmítne takové údaje poskytnout, není možné smlouvu uzavřít, resp. plnění ze smlouvy požadovat (např. vyřízení objednávky, poskytnutí služby).

b) musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon.

c) je potřebují pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze dodavatelů a spolupracovníků, marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení).Jaké osobní údaje správci zpracovávají?

Správci zpracovávají osobní údaje, které byly poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodání služeb, objednávky služeb a to zejména v tomto rozsahu:

a) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, popř. identifikační číslo osoby, adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu. A dále jméno, příjmení, e-mail, telefonický kontakt externích dodavatelů

b) Popisné údaje: bankovní spojení.

c) U herců též fotografie, tělesné znaky, pohlaví

d) Správci nezpracovávají žádné citlivé údaje.Komu mohou správci zpřístupnit osobní údaje?

Správci jsou oprávněni zpřístupnit či sdělit osobní údaje:

a) subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po firmě požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).

b) zpracovateli a dodavateli, se kterým firma spolupracuje, jako je například správce databáze, účetní, další členové štábu. Na základě žádosti spolupracovníka mu firma poskytne informace o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.V jaké formě správci zpracovávají osobní údaje?

Správci zpracovávají údaje v elektronické a listinné podobě. Všichni zaměstnanci správců byli poučeni o zásadách ochrany osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze řádně proškolené osoby, a to pouze takové, které s nimi pracují. Správci přijali účinná opatření, aby nepovolaní zaměstnanci a třetí osoby neměly k osobním údajům přístup.Jak dlouho budou správci uchovávat osobní údaje?

Správci budou osobní údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv správcům. Konkrétní informace budou sděleny na základě žádosti.Jaká jsou Vaše práva?

a) Jste oprávněni požadovat po správcích informace o zpracování svých osobních údajů, které je Vám správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Dále jste oprávněni požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost správců osobní údaje zpracovávat) a rovněž jste oprávněn vznést námitku proti zpracování.

b) Jste oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že máte pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.